Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: www.moreforlocal.eu

More for Local is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen info@moreforlocal.eu

Artikel 1                   Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure die de klant interactief doorloopt op de website, om een product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van More for Local met wie More for Local een overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een product.

1.5 Partijen: More for Local en klant gezamenlijk.

1.6 Website: de website van More for Local, te vinden onder de URL: www.moreforlocal.eu

1.7 Product: zaken, welke More for Local op haar website aanbiedt, welke de klant kan bestellen.

 

Artikel 2                  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3                  Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de website aangeboden producten  met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan More for Local, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 More for Local garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien More for Local hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan de klant laten weten.

3.3 Indien, om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt More for Local er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat mogelijk is, worden terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.4 More for Local behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.5 More for Local levert producten af in die regio’s/ postcodes welke More for Local op haar website vermeldt.

 

Artikel 4                  Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten en andere van overheidswege opgelegde heffingen worden aan klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure.

4.2 More for Local is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door klant kunnen de verschuldigde bedragen als volgt worden voldaan:
a. door middel van automatische incasso, mits de More for Local hiervoor akkoord geeft.

 

Artikel 5                  Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestiging-mails zijn indicatief.

5.2 More for Local zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover More for Local niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde producten aan de klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat More for Local heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7                  Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van het product niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met More for Local. Aangezien de geleverde producten ook verse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar More for Local. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

  1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan More for Local binnen een dag per email heeft laten blijken.
    b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofd-afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
  2. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop klant reclameert.

7.2 Indien na onderzoek van More for Local blijkt dat de eigenschappen van het product wel voldoen aan de overeenkomst zal More for Local met klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van More for Local blijkt dat de eigenschappen van het product niet voldoen aan de overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht het vervangende product niet leverbaar zijn, dan heeft de klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend product ter waarde van een product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het product, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

 

Artikel 8                  Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van klant geldt deze verwerking slechts om:

  1. de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
    b. de klant te informeren over de leveringen;

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure en op de accountpagina van More for Local, en alleen als deze toestemming door de klant is verleend zal More for Local deze uitingen sturen.

8.3 De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door More for Local aan te passen bij onjuistheden.

 

Artikel 9                  Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing….(zal misschien aangepast moeten worden naar Europees recht. Of kunnen we wel volstaan met het Nederlands recht omdat PvdS in Nederland gevestigd is ??)

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met More for Local, (welk contact telefonisch, schriftelijk ?) en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. More for Local zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 10               Overige bepalingen

10.1 More for Local is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door More for Local inloggegevens zijn verstrekt, draagt de klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Doe mee / Join us

Doe mee | Join us